Skip to content

De intelligentie van een EDR medewerker

oktober 18, 2011

 

Op 12 oktober 2011 kreeg ik een brief van incassobureau EDR uit Leidschendam, met de volgende tekst:

“Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

Tot ons wendde zich onze cliënte Credit Yard Finance B.V. inzake KPN Vast Net te Eindhoven met het verzoek onderstaande schuld te incasseren, eventueel middels een gerechtelijke procedure. Cliënte is echter bereid de kwestie in der minne te schikken. Aan ommezijde treft u een specificatie aan van de ontstane schuld. (…)”

De specificatie: “Factuur/contract 1-2-2008 € 200,04 Rente € 3,56, Totaal € 203,60, Buitengerechtelijke kosten € 37,00 Totaal € 240,60.”

Mijn reactie daarop was:

“L.S.,
Vandaag ontving ik uw brief met het dossiernr. xxx, m.b.t. een vordering ad € 240,60 van Credit Yard Finance B.V. inzake KPN Vast Net.
Het spijt mij, maar deze crediteur is bij mij niet bekend. Ik ben momenteel bezig met een aanvraag voor schuldhulpverlening. Wilt u dat uw vordering door de kredietbank serieus wordt genomen, dan dient u mij de volgende gegevens per post te doen toekomen:
1. Omschrijving van de schuld (voor welke dienst of welk product)
2. Ontstaansdatum van de schuld
3. Omschrijving van de wijze waarop de crediteur heeft getracht de schuld te innen, waaronder data en adressen van eventuele aanmaningen.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk”

Daarop reageerde EDR als volgt:

“Den Haag, vrijdag 14 oktober 2011 

Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

Conform uw verzoek treft u aan de ommezijde van dit schrijven een specificatie aan inzake uw schuld aan onze cliënt Credit Yard Finance B.V. inzake KPN Vast Net.

Indien u niet aangemeld bent bij een schuldhulpinstantie verzoeken wij u binnen 5 werkdagen bovengenoemd bedrag over te maken op bankrekeningnummer 55.25.90.363 van de ABN AMRO t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency te Den Haag, onder vermelding van uw dossiernummer, of telefonisch contact op te nemen met ondergetekende om een betalingsregeling met ons af te spreken.

Indien u deze specificatie heeft aangevraagd ten behoeve van uw schuldhulpinstantie verzoeken wij u dit schrijven zo snel mogelijk aan de betreffende instantie te overhandigen. Hierbij hebben wij tevens het verzoek aan uw contactpersoon, om binnen 2 weken na dagtekening van dit schrijven, ons te bevestigen dat deze brief is ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

M. Kara”

De ongewijzigde specificatie: “Factuur/contract 1-2-2008 € 200,04 Rente € 3,56, Totaal € 203,60, Buitengerechtelijke kosten € 37,00 Totaal € 240,60.”

Mijn reactie:

“Geachte heer/mevrouw Kara,

Jammer, maar de schuldhulpverleners kunnen niets met uw reactie. Ik heb u gisteren in mijn email overduidelijk aangegeven waaraan de omschrijving van uw vordering dient te voldoen.
Ik zal dat deel van de tekst hier nogmaals plaatsen.

Het spijt mij, maar deze crediteur is bij mij niet bekend. Ik ben momenteel bezig met een aanvraag voor schuldhulpverlening. Wilt u dat uw vordering door de kredietbank serieus wordt genomen, dan dient u mij de volgende gegevens per post te doen toekomen:
1. Omschrijving van de schuld (voor welke dienst of welk product)
2. Ontstaansdatum van de schuld
3. Omschrijving van de wijze waarop de crediteur heeft getracht de schuld te innen, waaronder data en adressen van eventuele aanmaningen.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk”

Vandaag kreeg ik de reactie op dit schrijven:

“Den Haag, dinsdag 18 oktober 2011

Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

Conform uw verzoek treft u aan de ommezijde van dit schrijven een specificatie aan inzake uw schuld aan onze cliënt Credit Yard Finance B.V. inzake KPN Vast Net.

Indien u niet aangemeld bent bij een schuldhulpinstantie verzoeken wij u binnen 5 werkdagen bovengenoemd bedrag over te maken op bankrekeningnummer 55.25.90.363 van de ABN AMRO t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency te Den Haag, onder vermelding van uw dossiernummer, of telefonisch contact op te nemen met ondergetekende om een betalingsregeling met ons af te spreken.

Indien u deze specificatie heeft aangevraagd ten behoeve van uw schuldhulpinstantie verzoeken wij u dit schrijven zo snel mogelijk aan de betreffende instantie te overhandigen. Hierbij hebben wij tevens het verzoek aan uw contactpersoon, om binnen 2 weken na dagtekening van dit schrijven, ons te bevestigen dat deze brief is ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

M. Kara”

Exact dezelfde brief en wederom de ongewijzigde specificatie: “Factuur/contract 1-2-2008 € 200,04 Rente € 3,56, Totaal € 203,60, Buitengerechtelijke kosten € 37,00 Totaal € 240,60.”

Ik heb daar niks aan, want ik kan met zo´n vordering niet bij de schuldhulpverlening aankomen. KPN, dat duidt op telefoon of internetkosten, maar de vordering is uit 2008, en toen woonde ik al een jaar in Frankrijk.

Ik heb zojuist gereageerd met het volgende schrijven:

“Geachte M. Kara,

Ik begin zo langzaamaan te vermoeden dat u de Nederlandse taal niet voldoende machtig bent om te begrijpen wat ik bedoel. Voor de derde maal doe ik u derhalve de tekst van mijn eerste mail toekomen, in de hoop dat u deze keer wel begrijpt waar ik het over heb:

Het spijt mij, maar deze crediteur is bij mij niet bekend. Ik ben momenteel bezig met een aanvraag voor schuldhulpverlening. Wilt u dat uw vordering door de kredietbank serieus wordt genomen, dan dient u mij de volgende gegevens per post te doen toekomen:

1. Omschrijving van de schuld (voor welke dienst of welk product)
2. Ontstaansdatum van de schuld
3. Omschrijving van de wijze waarop de crediteur heeft getracht de schuld te innen, waaronder data en adressen van eventuele aanmaningen.

Het gaat dus om drie dingen die ik van u moet weten alvorens de schuldhulpverlening deze vordering in behandeling kan nemen. Deze drie dingen zijn hierboven genoemd, onder 1, 2 en 3. U dient dus uw cliënt te benaderen om achter deze gegevens te komen, en mij vervolgens deze gegevens per post toe te sturen, aangezien ik geen printer heb.
Mocht u na mijn eerdere emails nog steeds geen flauw benul hebben waar ik het over heb, dan kunt u de zaak teruggeven aan uw opdrachtgever, zodat zij mij rechtstreeks kunnen benaderen.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk”

Je wordt er soms een beetje moedeloos van.

Op 19 october 2011 kreeg ik de volgende brieven:

“Den Haag, woensdag 19 oktober 2011

 Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

 Met referte aan uw e-mail, berichten wij u als volgt.

 In uw e-mail stelt u meer informatie nodig te hebben om bovenstaande vordering te kunnen indienen bij een schuldhulpverlenende instantie. Naar uw mening volstaan onze eerdere brieven niet.

 Allereerst delen wij u ons kantoor in het bezit dient te stellen van een kopie aanmelding welke u ter bevestiging heeft ontvangen van de schuldhulpverlenende instantie om uw stelling aan te kunnen tonen.

 Ten tweede delen wij u mede dat u en niet de schuldhulpverlenende instantie verantwoordelijk bent en blijft voor bovenstaande schuld inzake KPN Vast Net (vaste telefonie).

 Tot slot delen wij u mede dat onze eerdere brieven volstaan bij het indienen van deze vordering bij een erkende schuldhulpverlenende instantie (NVVK richtlijnen). Hetgeen u ons verzoekt is eveneens omschreven op de achterzijde van zowel onze laatste brieven alsmede onze eerste sommatie.

 Ondanks uw aanmelding of voornemen om u aan te melden bij een schuldhulpverlenende instantie, betekent niet dat wij u langer uitstel van betaling kunnen verlenen. Aanmeldingsprocedures bij dergelijke instanties kunnen vaak maanden duren. Derhalve stellen wij u thans voor de laatste maal in de gelegenheid om bovenstaande schuld te voldoen op bankrekeningnummer; 55.25.90.363 t.n.v. St. Derdengelden DRA te Den Haag, onder vermelding van uw dossiernummer.

 U kunt uw betaling tevens verrichten via iDEAL.

 Hoogachtend,

 EDR Incasso

 M. Kara”

“Den Haag, woensdag 19 oktober 2011

 Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

 Met referte aan uw e-mail, berichten wij u als volgt.

 Bovenstaande vordering heeft geen betrekking op het jaar 2008. De factuurdatum betreft 24 juni 2003.

 Zoals reeds eerder aangegeven volstaan onze eerdere brieven bij eventuele indiening van uw schuld bij een schuldhulpverlenende instantie.

 Tot op heden hebben wij nimmer een kopie bevestiging van uw aanmelding ontvangen bij een schuldhulpverlenende instantie.

 U kunt uw betaling tevens verrichten via iDEAL.

 Hoogachtend,

 EDR Incasso

 M. Kara”

Ik heb als volgt op de voorgaande twee brieven gereageerd:

Geachte heer/mevrouw Kara,
Zo langzamerhand begint u mondjesmaat meer informatie te verstrekken. Dat draagt bij tot een oplossing van de zaak. Ik vraag mij af waarom u deze informatie niet eerder heeft verstrekt, toen ik u daar tot drie keer toe om heb gevraagd.
Ik heb mijn aanvraag voor schuldhulpverlening nog niet ingediend omdat ik eerst van alle schulden de juiste gegevens dien op te geven. Met incassobureaus als die van u, die zeer scheutig zijn met het tijdig verstrekken van informatie, kan dat dus even duren. Dat is niet mijn schuld, dat is de schuld van de deurwaarders en incassobureaus. Ik wacht nu nog op de gegevens van twee schuldeisers. Zodra ik die heb, kan ik de aanvraag tot schuldhulpverlening indienen.

In uw email van vanochtend schrijft u: “Ondanks uw aanmelding of voornemen om u aan te melden bij een schuldhulpverlenende instantie, betekent niet dat wij u langer uitstel van betaling kunnen verlenen. Aanmeldingsprocedures bij dergelijke instanties kunnen vaak maanden duren. Derhalve stellen wij u thans voor de laatste maal in de gelegenheid om bovenstaande schuld te voldoen op bankrekeningnummer; 55.25.90.363 t.n.v. St. Derdengelden DRA te Den Haag, onder vermelding van uw dossiernummer.”

Deze druk is onredelijk en nergens voor nodig. U beweert dat de vordering van 24 juni 2003 is. Dat is meer dan 8 jaar geleden, en in die 8 jaar tijd heeft uw cliënt kennelijk geen pogingen ondernomen om de vordering te innen. Op 1 september ben ik na een verblijf van ruim 4 jaar in Frankrijk en Engeland teruggekeerd in Nederland. Ik probeer hier een nieuw leven op te bouwen, de deurwaarders leggen al meer dan vier jaar beslag op mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering, ik moet al meer dan vier jaar rondkomen van de beslagvrije voet, en ik wil van mijn schulden af. 

Uw dreigement is vooral onredelijk omdat ik niets bezit, geen huis, geen auto, geen spullen, en zeer weinig inkomen. Meer dan acht jaar lang hoor ik niets van uw cliënt, en nu vertelt u mij dat u niet nog een paar maanden kunt wachten totdat de schuldhulpverlening op de rails staat. Nu eist u dat ik onmiddellijk betaal. Ik verzet mij met alle mogelijke legale middelen tegen deze manier van omgaan met debiteuren.

U verwijst in uw mail van vanochtend naar de NVVK richtlijnen, om uw aanpak te legitimeren. Wanneer u met de NVVK de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet bedoelt, moet ik u er met alle stelligheid op wijzen dat uw werkwijze beslist niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de NVVK.

Ook wijs ik u erop dat alle correspondentie m.b.t. deze kwestie en alle acties die u onderneemt voor het Nederlands publiek te volgen zijn op mijn blog  https://schuldhulp.wordpress.com/2011/10/18/de-intelligentie-van-een-edr-medewerker/

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk

Volgens de website van Credit Yard Finance houdt deze organisatie zich met het volgende bezig:

“Credit Yard Finance koopt alle achterstallige debiteuren van u, ineens. Wij leveren zo een positieve bijdrage aan de cashflow van uw organisatie en wij zetten onze expertise en alle benodigde instrumenten in om de vordering voor eigen rekening en risico te innen. Wij maken daarbij afspraken met u over de wijze van inning en wij houden rekening met uw reputatie en uw eventuele wens om ook in de invorderingsfase nog zoveel mogelijk klanten voor u te behouden. Desgewenst kan de kooptransactie ook in de vorm van risicodragende financiering worden verstrekt, zodat uw debiteuren er niets van merken dat u de vordering aan ons heeft overgedragen.
Gezien onze brede ervaring kunnen wij u volledige maatwerkoplossingen bieden voor uw specifieke behoeftes. Wij kunnen eenmalig achterstallige portefeuilles voor u kopen, maar wij bieden ook doorlopende arrangementen aan.”

Er schijnt dus het volgende te zijn gebeurd: KPN heeft de vordering van 2003 in 2008 verkocht aan Credit Yard Finance. Credit Yard Finance probeert nu via incassobureau EDR dit geld van mij te krijgen. Aangezien Credit Yard Finance mij nimmer heeft benaderd en ik al meer dan vijf jaar niets meer van KPN heb vernomen, is deze schuld volgens mij verjaard. De rechter moet er maar een uitspraak over doen. Wellicht is EDR in deze procedure dan wel bereid of in staat de door mij gevraagde gegevens te produceren.

Den Haag, donderdag 27 oktober 2011

 Geachte heer/mevrouw van der Wyk,

 Tot op heden hebben wij inzake bovengenoemde schuld van u geen betaling (of gedeelte daarvan) ontvangen. Ook van de gelegenheid om de schuld d.m.v. een betalingsregeling te voldoen heeft u geen gebruik gemaakt.

 Bij deze bieden wij u nog 5 dagen de mogelijkheid om tot betaling over te gaan, door bovengenoemd bedrag binnen de gestelde termijn over te maken op bankrekeningnummer 55.25.90.363 t.n.v. Stichting Derdengelden DRA te Den Haag, onder vermelding van uw dossiernummer, of een betalingsregeling met ons af te spreken. U kunt uw betaling tevens verrichten via iDEAL.

 Dit schrijven geldt tevens als een laatste kennisgeving, dat indien u de achterstand niet per ommegaande voldoet, uw gegevens worden opgenomen in de (krediet) databank van EDR Credit Services onder vermelding van “definitieve registratie wanbetaler”. Deze databank staat ter beschikking van creditcard- en financieringsmaatschappijen, banken, postorder-, telecom- en energiebedrijven. Deze bedrijven gebruiken de databank bij hun acceptatiebeleid. Hierdoor kunt u in de toekomst wellicht geen gebruik meer maken van hun diensten.

 Wij wijzen u erop dat dit de laatste kans is om deze zaak in der minne te schikken. Indien u binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief geen reactie heeft gegeven, zien wij ons genoodzaakt rechtsmaatregelen jegens u te treffen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de aanzienlijke proceskosten, griffierechten en deurwaarderskosten voor uw rekening komen.

 Hoogachtend,

 EDR Incasso

M. Kara

 

Geachte heer/mevrouw Kara,

 Ik heb de door u genoemde schuld toegevoegd aan de vorderingen die zullen worden meegenomen door de schuldhulpverlening.

Ik heb u in een eerdere e-mail verzocht enig geduld te betrachten. Uw vordering betreft een schuld van 2003. Het lijkt mij derhalve niet onredelijk om u te vragen nog enkele maanden geduld te hebben alvorens deze schuld is geregeld.

Ik ben ervan overtuigd dat ook de NVVK, met wiens richtlijnen u te pas en te onpas schermt, die mening zal zijn toegedaan.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk

 

Advertenties
12 reacties leave one →
 1. oktober 18, 2011 3:19 pm

  breek me de bek niet open over incassobureau’s! wist je dat iedereen in nederland zo’n bedrijf kan beginnen? je hoeft er geen enkele kwalificatie voor te hebben; de enige competentie die je nodig hebt is arrogantie en brutaliteit. o, dat zijn er twee.

  • oktober 18, 2011 3:27 pm

   Ik weet het maar al te goed, Mo. Je vergeet nog een “kwalificatie” trouwens: je mag geen greintje empatisch vermogen hebben, want stel je voor dat je in bepaalde gevallen denkt “nee, dat kunnen we die mensen niet aandoen”, of je gaat je boekje te buiten en reageert op een redelijk verzoek met “u heeft gelijk”.

 2. oktober 18, 2011 7:46 pm

  ik weet het; ik zit nog met een erfenis uit het verleden waaraan ik al sinds 1998 maandelijks een flinke kar boodschappen betaal (onterecht overigens want het is een gezamenlijke schuld uit mijn huwelijk – maar je raadt het al: hem kunnen ze niet vinden, want in het buitenland).
  Denk niet dat je een jaarlijkse update krijgt van de stand van zaken. Ik heb dat ook altijd laten zitten, want ik was bang wat ik los zou maken. Uiteindelijk vorige maand toch gevraagd hoe de stand van zaken was. Die bleek helaas hoger dan ik dacht, waarop men vroeg of ik een andere regeling kon treffen (lees: meer betalen).
  Nog voor ze twee dagen later mijn reactie kregen, hebben ze al mijn werkgever benaderd met een verzoek om mijn inkomsten! Dat is toch niet te hebben; nu weten ze op personeelszaken, post&archief en financiën van die ellende, hoe moet ik nou mijn collega’s nog in de ogen kijken??
  Ik heb vanavond een gepeperde brief gestuurd – het loopt al een paar maanden en er is van de zijde van de deurwaarder het een en ander flink fout gegaan – met een nieuw voorstel en een verzoek om de klachtenregeling van de organisatie. Ben benieuwd wat ik hoor.
  Achteraf had ik het beter kunnen laten rusten, maar ja, da’s achteraf.

  • oktober 18, 2011 8:58 pm

   Het probleem is duidelijk, maar de overheid wenst er niets aan te doen. Vroeger hadden we de deurwaarder, en die was aan duidelijke richtlijnen gebonden. Toen kregen we de incassobureaus, die door iedereen konden worden opgericht en aan geen enkele richtlijn gebonden waren, maar ook geen werkelijke macht hadden, en daarna vond er een ramp plaats: de deurwaarders zagen brood in deze nieuwe business en splitsen hun bedrijven op in een deurwaardersgedeelte en een incassogedeelte. Het probleem is gelegen in het feit dat de scheidslijn tussen deze twee bedrijven volstrekt onduidelijk is, zowel voor de debiteur als de crediteur en de rechtbank. Wanneer de debiteur (of de vermoedelijke debiteur) een brief krijgt van deurwaarder Pieterse, die tevens een incassobedrijf heeft, weet hij niet of hij de brief krijgt van de deurwaarder of van het incassobedrijf van de deurwaarder. Daarnaast overschrijden deurwaarders en incassomedewerkers regelmatig hun bevoegdheden en treden zij op als deurwaarder terwijl zij slechts als incassobedrijf mogen optreden.
   Doordat het incassobedrijf slechts een lucratieve business kan zijn wanneer de personeelskosten zo laag mogelijk blijven, is het niveau van de gemiddelde incassowerker bedroevend laag. Maar deze mensen hebben wel de macht om werkgevers etc. te benaderen en door (onterecht) de naam “deurwaarder” te laten vallen krijgen zij meer informatie dan zij als “incassobedrijf” ooit zouden hebben gekregen.

   Het zal duidelijk zijn dat de wetgeving op dit gebied enorm tekort schiet en dat er iets moet worden veranderd.

 3. dark angel permalink
  mei 28, 2012 10:22 pm

  Wetten aanscherpen incasso? Geen tijd om daarop te wachten.

 4. maart 8, 2013 11:06 pm

  Beste Jaap, ik heb je verhaal gebruikt als voorbeeld over verjaring en het feit dat de schuldhulpverlening niet onderzoekt op rechtmatigheid van eisen. Mocht je dat liever niet willen, dan hoor ik het graag en pas ik de blog aan.

  Groeten, Jenny Hoekstra
  http://schuldenaflossen.wordpress.com/2013/03/08/energiealarm/

  • maart 8, 2013 11:36 pm

   Prima Jenny. Eén opmerking: er staat een typo in je blog. “Voor een energiemaatschappij geld overigens een verjaring na 2 jaar.” Het moet “geldt” zijn.

   Groetjes,

   Jaap

 5. maart 8, 2013 11:48 pm

  Jaap, bedankt ik pas het gelijk even aan, “dt” is niet mijn sterkste kwaliteit 😉

 6. P.de R permalink
  mei 13, 2013 3:11 pm

  Geachte heer van Wijk,
  Ik heb ook een brief gehad van EDR incasso. Dit betreft een incasso van 611,- euro van Debitel uit 2005. Dit is echt te belachelijk voor woorden. Ik heb contact met ze gehad en kreeg een lading arrogantie over me heen. Zelfs het feit dat mijn kind niet lang meer te leven heeft is niet genoeg voor dit bedrijf. Ik heb contact gehad met KPN die niets weet van deze zaak. Debitel is niet bereikbaar. Zij gaan de stukken bij Debitel aanvragen en naar mij opsturen. Als ik het zo zie hoe het bij u gelopen is gaat mij dit enorm veel tijd, energie en stress opleveren terwijl ik wil genieten van de tijd die ik nog heb met mijn kind. Heb jij tips of suggesties. Naar mijn idee verloopt zoiets toch en kunnen er niet acht jaar na dato nog incasso volgen?Hoor het graag

  • mei 13, 2013 8:52 pm

   Beste P.,

   De verjaringstermijn van een civiele vordering is vijf jaar. Wanneer je zeker weet dat je in de afgelopen vijf jaar, dan wel de vijf jaar voorafgaand aan de brief van EDR Incasso, niets van deze vordering hebt gehoord, hoef je je hier niet druk om te maken. Wel is het verstandig om te reageren op hun brieven. Dat kan per email, en dat kan telkens dezelfde boodschap zijn.

   Veel sterkte,

   Jaap van der Wijk

 7. mei 13, 2013 10:23 pm

  Beste P. de R. ter aanvulling op Jaap van der Wijk,

  Als u ze schrijft zet dan in de brief dat u de vordering niet erkent en verzoekt om stukken die aantonen dat er stuiting heeft plaatsgevonden.

  Stuiting is de juridische term die aantoont dat het bedrijf in de tussentijd nog een poging heeft ondernomen om de vordering te incasseren zodat de verjaringstermijn weer opnieuw begint te lopen.
  Pas als die stukken binnen zijn kunt u een voorstel doen om in termijnen te betalen.
  Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat de vordering verjaard is.

  Als u belt kunt u niets bewijzen, daarom is het altijd verstandig te mailen of te schrijven.
  EDR wil ook nog wel eens dreigen met een negatieve BKR registratie via hun bedrijfstak EDR Credit Group. Dit mogen ze alleen doen als u in verzuim bent. Zolang er geen bewijs is van stuiting, bent u niet in verzuim.

  Heel veel sterkte, ook met uw kind.

  Jenny Hoekstra

 8. Rick Walther permalink
  juli 27, 2013 8:01 am

  Heb ook nog een aanvulling, heb namelijk een maand geleden hetzelfde aan de hand gehad. Men wilde in eerste instantie niets horen over stuiting maar toen ik vroeg om afschriften van correspondentie waaruit zou blijken dat deze was gezonden aan het adres waar ik in het bevolkingsregister was ingeschreven kreeg ik ineens een brief dat de totale vordering op Nihil was gezet.
  Zij weten dur dondersgoed dat ze geen poot hebben om op te staan bij de oude vorderingen die ze opkopen, blijkbaar zijn er toch nog zovelen die zich laten afblaffen en onder druk zwichten en uiteindelijk betalen.
  Ik vraag me af of er niet een nieuwe gedragsregel moet komen die dit sort kantoren verbiedt oude al of niet bestaande vorderingen op te kopen.
  Meeste bedragen zijn door de vermeende opdrachtgevers al afgeschreven.
  Overigens, in hun brieven verwijst men naar een opdrachtgever maar dit zijn ze uiteraard gewoon zelf.

  Succes allen.

  Rick

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: