Skip to content

Gemeente Westvoorne legt beslag op mijn inboedel

augustus 12, 2012

Morgen, 13 augustus 2012, komt de gemeente Westvoorne beslag leggen op mijn inboedel i.v.m. een schuld van € 91,24.

De aankondiging van de beslaglegging vond plaats op 2 augustus 2012. Onmiddellijk daarop heb ik een email gestuurd aan dhr. R. van de Graaf, belastingdeurwaarder van de gemeente Westvoorne, en aan dhr. Hillebrand Reverda van de gemeente Westvoorne. In die email schreef ik het volgende:

L.S.,
Tot mijn verbazing ontving ik vandaag uw aankondiging van beslaglegging. U bent immers akkoord gegaan met een minnelijke schikking van deze zaak, hetgeen blijkt uit het dossier van de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam, die zich namens mij bezig houdt met het schuldhulpverleningstraject in deze zaak.
Ik begrijp niet waarom u meent extra druk op mij te moeten uitoefenen, nu de zaak is voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbanl te Rotterdam, die binnen afzienbare tijd een uitspraak zal doen in het kader van mijn aanvraag om gebruik te kunnen maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSPN).
Ik verzoek u contact op te nemen met mevr. J. van Seters van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (team DG) van de Gemeente Rotterdam. Zij kan u alles vertellen over de voortgang van deze zaak.
Met vriendelijke groet,
Jaap van der Wijk
Ook schreef ik het volgende aan de Nationale Ombudsman:
Geachte ombudsman,
Ik heb in september 2011 een aanvraag tot schuldhulpverlening ingediend bij de gemeente Westvoorne. De gemeente en de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam hebben deze aanvraag in behandeling genomen. Omdat één van de schuldeisers niet akkoord ging met een minnelijke schikking, heb ik via de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam een beroep moeten doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ik heb de nodige stukken ingeleverd bij de Rechtbank, die de ontvangst heeft bevestigd en mij heeft meegedeeld dat de zaak binnen enkele maanden wordt behandeld. Maar hoewel de dreiging van deurwaarders eerst van de baan was, begint nu alles opnieuw: de dreigbrieven tot beslaglegging, etc., incl. die van de Gemeente Westvoorne m.b.t. de gemeentelijke belastingen. Dit tot mijn verbazing, want al deze schuldeisers zijn eerder akkoord gegaan met een minnelijke schikking, hetgeen blijkt uit het dossier van de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam, die zich namens mij bezig houdt met het schuldhulpverleningstraject in deze zaak.
Ik begrijp niet waarom men meent extra druk op mij te moeten uitoefenen, nu de zaak is voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, die binnen afzienbare tijd een uitspraak zal doen in het kader van mijn aanvraag om gebruik te kunnen maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSPN).
Ik verzoek u contact op te nemen met mevr. J. van Seters van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (team DG) van de Gemeente Rotterdam. Zij kan u alles vertellen over de voortgang van deze zaak. Mijn vraag aan u is: hoe kan ik deze nieuwe dreigingen afwenden en hoe voorkom ik dat mijn TV (mijn enige bezit van waarde en mijn enige afleiding) in beslag wordt genomen alvorens de rechtbank haar vonnis heeft geveld?
Met vriendelijke groet,
Jaap van der Wijk
Het is in deze kwestie van belang om te weten dat:
 • Sinds juni 2007 beslag op mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt gelegd en ik sindsdien moet rondkomen van de zgn. beslagvrije voet (90% van het wettelijk minimum). Deze beslagvrije voet biedt een bescherming: er mag niet meer geldworden ingevorderd dan het bedrag boven de beslagvrije voet, ook niet d.m.v. inbeslagname van goederen.
 • Ik in september 2011 bij de gemeente Westvoorne een aanvraag heb ingediend om gebruik te kunnen maken van het schuldhulpverleningstraject.
 • De gemeente Westvoorne mij daarbij goed heeft geholpen en mijn aanvraag heeft doorgestuurd naar de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR), die mijn aanvraag heeft gehonoreerd.
 • Er met dhr. Hillebrand Reverda van de gemeente Westvoorne een uitgebreide correspondentie heeft plaatsgevonden, zodat hij volledig op de hoogte is van mijn financiële situatie (zie voorgaande bijdragen).
 • Alle schuldeisers, met inbegrip van de gemeente Westvoorne, akkoord gingen met de door de GKR voorgestelde minnelijke schikking. Op één schuldeiser na: de SNS bank. Daarom moest ik een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er geldt dus een stabilisatieperiode waaraan ook de belasting zich per convenant aan heeft gebonden.
 • Mijn verzoek tot toepassing van de de schuldsaneringsregeling WSPN op 23 juli 2012 in behandeling is genomen door de Rechtbank te Rotterdam. De zaak is dus onder de rechter.

Tot dusver heb ik de namen van de betrokken ambtenaren en instanties geanonimiseerd. Zelfs de gemeente Westvoorne heb ik tot dusver niet met name genoemd. Mijn besluit om vanaf nu man en paard te noemen heeft te maken met het feit dat de gemeente Westvoorne zich niets wenst aan te trekken van de kritiek van de Nationale Ombudsman, die erop neer komt dat overheidsinstellingen moedwillig langs elkaar heen werken en geen rekening houden met de toch al kwetsbare positie van mensen in de schuldhulpverlening. Mijn uitgebreide uitleg van de situatie aan de gemeente Westvoorne heeft tot dusver tot geen enkel positief resultaat geleid.

Ook houdt men zich niet aan de wet. Zowel de gemeente Westvoorne (Hillebrand Reverda) als de belastingdeurwaarder R. van de Graaf hebben niet gereageerd op mijn emails. Dit betekent dat ik er van uit moet gaan dat de beslaglegging door de deurwaarder morgen gewoon plaatsvindt. Volgens de website SchuldInfo – Juridische info voor hulpverleners dient de deurwaarder krachtens een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (tuchtrechter) te melden wanneer het beslag op de inboedel niet doorgaat. Ook dient de deurwaarder rekening te houden met het feit dat door beslaglegging  de totstandkoming van de schuldhulpverlening wordt gefrustreerd, aangezien in dit geval de vordering al deel uitmaakt van het verzoek tot toepassing van de WSNP. Last but not least: enig beslag tast de wettelijke bescherming van de beslagvrije voet aan. Omdat ik al ruim 5 jaar moet rondkomen van de beslagvrije voet en bij mijn vertrek uit Nederland slechts weinig spullen heb kunnen meenemen, zijn al mijn goederen bekostigd uit de beslagvrije voet. Door die goederen – of een deel ervan – in beslag te nemen tast de gemeente de wettelijke bescherming van de beslagvrije voet aan, want deze goederen zullen opnieuw moeten worden aangeschaft. Het is dus een verkapte invordering van gelden die tot de beslagvrije voet behoren, en derhalve onwettig.
De NVVK heeft vanaf 2006 convenanten afgesloten met diverse partijen, zoals het CJIB, Energie-Nederland, Evides, Vitens, UPC, UWV en SVB, Ziggo en Zorgverzekeraars Nederland.
Alle convenanten hebben als doel de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverlening te verbeteren, het aantal wanbetalers terug te dringen en het afsluiten van minnelijke schuldregelingen te bevorderen.
De convenanten zijn gebaseerd op de Gedragscode Schuldregeling van de NVVK en het incassobeleid van de convenantpartij. Uitgangspunt is dat de gehele vordering terugbetaald wordt. Wanneer dit naar het oordeel van het NVVK-lid niet mogelijk is en de schuldenaar voldoet aan gestelde voorwaarden, zal het NVVK-lid aan de convenantpartij vragen om in te stemmen met het verzoek om gedeeltelijke kwijtschelding.
De convenanten bevatten afspraken en wederzijdse verplichtingen. De meeste afspraken zijn algemeen, dus in alle convenanten nagenoeg hetzelfde. Met een aantal convenantpartijen is daarnaast aanvullende bijzondere afspraken gemaakt. Hieronder volgent de algemene afspraken.

Voor NVVK-leden bestaat de verplichting uit:

 • Het streven om binnen een termijn van ca. 4 weken een eerste gesprek met een schuldenaar te voeren om de hulpvraag vast te stellen;
 • In een bedreigende situatie, zoals een (dreigende) ontruiming of afsluiting van elektra, gas of water, dit gesprek binnen 3 dagen te voeren;
 • De schuldenaar in dit eerste gesprek te wijzen op de verplichting om de maandelijkse lasten te betalen, waaronder, indien van toepassing de periodieke voorschottermijn aan de convenantpartij;
 • Indien noodzakelijk een stabilisatieperiode aan te vragen bij de convenantpartij en er naar te streven om deze stabilisatiefase zo kort mogelijk te laten duren. Met stabilisatiefase wordt bedoeld dat de convenantpartij de incassomaatregelen maximaal 4 maanden opschort;
 • Na verzoek saldo-opgave aan de schuldeisers, worden incassomaatregelen nogmaals maximaal 4 maanden opgeschort (of in één keer 8 maanden, inclusief stabilisatieperiode). Binnen die periode dient de schuldhulpverlener te pogen om een minnelijke regeling tot stand te brengen met alle schuldeisers;
 • De verplichting om op een aantal vastgestelde momenten met de convenantpartij te communiceren over de stand van zaken van het schuldhulpverleningstraject;
 • Zich te houden aan de doorlooptijden, en indien dat niet haalbaar is tijdig met de convenantpartij te overleggen.

Voor de convenantpartij bestaat de verplichting uit:

 • De levering van diensten of producten voort te zetten of te hervatten;
 • Schuldenaren in een vroeg stadium op de mogelijkheid van schuldhulpverlening te wijzen;
 • Op verzoek mee te werken aan een stabilisatietraject en aan de minnelijke regeling, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan;
 • Volgens afspraak binnen vastgestelde termijnen te communiceren met het NVVK-lid inzake de hoogte van het openstaande saldo en het meewerken aan de minnelijke regeling.

De Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders bevat richtlijnen voor de administratie- en invorderingstechniek in de regio’s. De Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders is bedoeld ter instructie en als naslagwerk. Ik moet helaas constateren dat de ambtenaren van de gemeente Westvoorne geen dan wel onvoldoende kennis hebben van deze instructie. In art. 50.1 van de instructie staat immers:

Na ontvangst van een afschrift van de stabilisatieovereenkomst neemt de ontvanger gedurende 4 maanden geen nieuwe invorderingsmaatregelen. Bovendien schort hij lopende invorderingsmaatregelen op. Zo nodig overlegt de ontvanger hierover met de schuldhulpverlener. De ontvanger verrekent alleen met teruggaven die betrekking hebben op belasting die (materieel) is ontstaan tot en met de dag waarop hij het afschrift van de stabilisatieovereenkomst heeft ontvangen. De schuldhulpverlener krijgt dus 4 maanden de tijd voor een definitief voorstel. Onder bijzondere omstandigheden kan de schuldhulpverlener deze termijn met maximaal 4 maanden verlengen, na overleg met de ontvanger.

Ergo: zelfs al zou de termijn van 4 maanden verstreken zijn, dan is dit een kwestie tussen de schuldhulpverlener en de ontvanger, en niet tussen de schuldenaar en de ontvanger.

Wanneer de MSNP (minnelijk traject) niet lukt omdat een belangrijke schuldeiser niet wil meewerken aan een minnelijk traject, kan de schuldenaar een beroep doen op de WSNP (wettelijk traject). In dat geval zal de rechtbank de aanvraag voor schuldhulpverlening beoordelen, op voorspraak van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), waarbij de GKB zal worden aangewezen als bewindvoerder. In feite verandert er niets. De door de schuldenaar ondertekende contracten blijven van kracht. Het enige probleem is de tijdsduur tussen het niet slagen van de MSNP (waarvoor de schuldenaar niet verantwoordelijk is) en de totstandkoming van de WSNP. Vanwege de vele aanvragen voor schuldhulpverlening bij de rechtbank kan het wel drie maanden duren voordat de rechtbank een aanvraag in behandeling kan nemen. Ook dat kan men de schuldenaar niet verwijten; het is een maatschappelijk probleem.

In 2008 hebben de onderzoeks- en organisatieadviesbureaus Hiemstra & De Vries en Significant voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het resultaat hiervan is het rapport Schulden? De gemeente helpt!

Dit rapport biedt de gemeente de mogelijkheid om de schuldhulpverlening effectief te laten verlopen, middels schematische voorbeelden van de relatie tussen diverse gemeentelijke afdelingen. De gemeente Westvoorne blijkt niet in aanmerking te komen voor certificering, want de verschillende afdelingen (hulpverlening en belasting) werken volkomen langs elkaar heen. Voor mij, als inwoner van de gemeente Westvoorne die in de schuldhulpverlening zit, gaat de leus ‘Schulden? De gemeente helpt!’ dan ook niet op. Zelfs een luisterend oor is te veel gevraagd.Voor Westvoorne geldt: Schulden? De gemeente helpt u verder de put in!

 UPDATE 13 augustus 2012: de dag des oordeels

 •  Gemeente Westvoorne heeft dit bericht gelezen, om 08.10 uur en 09.37 uur.
 • Gemeente Westvoorne (andere ambtenaar?) leest dit bericht om 11.50 uur.
 • Gemeente Westvoorne (nieuwsgierige ambtenaren tijdens de lunchpauze?) leest dit bericht om 12.17 uur en 12.37 uur.

Menselijkheid ver te zoeken bij gemeente Westvoorne

Het is nu 20.00 uur en de tijd waarin de belastingdeurwaarder beslag kan leggen is verstreken. Dit betekent dat zijn aankondiging tot beslaglegging ‘loos alarm’ was, of dat hij op zijn besluit is teruggekomen.

Hoe dan ook, er is hier sprake van onbehoorlijk bestuur. Ik heb emails gestuurd naar het algemene emailadres van de gemeente en aan diverse ambtenaren, waaronder de gemeentelijke ontvanger en de belastingdeurwaarder. Ik heb zelfs contact opgenomen met de burgemeester, die mij vanaf zijn vakantieadres twitterde dat ik bij de wethouder financiën moest zijn, dus ook die heb ik een email gestuurd. Er waren dus minstens vijf personen van de gemeente Westvoorne op de hoogte van de zaak, waarvan minstens een vanochtend al wist dat de voorgenomen beslaglegging niet plaats zou vinden. Een mailtje of een simpel telefoontje zou voldoende zijn geweest om mij gerust te stellen, om de stabiliteit van de situatie te waarborgen. Maar een dergelijk menselijk gebaar kon de gemeente Westvoorne niet opbrengen.

 Het komt helaas regelmatig voor dat de deurwaarder in een brief een concrete datum noemt waarop hij beslag op de inboedel komt leggen en vervolgens zonder bericht niet komt opdagen. Kennelijk was de deurwaarder helemaal niet van plan beslag op de inboedel te leggen. Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (tuchtrechter) dient de deurwaarder te melden wanneer het beslag op de inboedel niet doorgaat. Maar zelfs wanneer de belastingdeurwaarder geen boodschap heeft aan het tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders, dan is hier onomstotelijk sprake van onbehoorlijk bestuur.
Mensen in de schuldhulpverlening zijn niet geholpen met letterlijk misselijkmakende oneigenlijke drukmiddelen. En wat heeft deze zieke actie de gemeente Westvoorne nu concreet opgeleverd? Geen cent, alleen maar eeuwigdurende slechte publiciteit. En terecht, want de vakbekwaamheid, de inzet en het karakter van de heren Hillebrand Reverda en R. van de Graaf verdienen geen schoonheidsprijs, terwijl hun ambtelijke en politieke meerderen gerust de hand in eigen boezem mogen steken.
De vordering van de gemeente Westvoorne bedraagt € 91,24, nog geen fractie van mijn totale schuld van ongeveer € 70.000,00.  De gerechtsdeurwaarders van de grote schuldeisers houden zich gelukkig wel aan de regels. En wellicht had ik die € 91,24 (onder protest) betaald wanneer ik het geld zou hebben gehad, maar dat is niet het geval. Ik moet al meer dan vijf jaar rondkomen van de beslagvrije voet (90% van het minimum) en het vooruitzicht dat ik het zonder mijn TV zou moeten doen, of zonder mijn koelkast, computer of andere basisbehoeften, is werkelijk ronduit beangstigend. De afgelopen elf dagen waren voor mij een hel. Aanleiding genoeg om mijn aanvankelijke vraag aan de Nationale  Ombudsman te herschrijven en om te zetten in een formele klacht. De uitspraak van de Nationale Ombudsman zal hier worden gepubliceerd, net als eventuele reacties van de gemeente Westvoorne.
UPDATE 14 augustus 2012
Vandaag ontving ik het volgende bericht van wethouder Wim van Montfoort: “De beslaglegging wordt voortgezet maar met de verkoop wordt gewacht tot de rechter uitspraak heeft gedaan ihkv schuldhulpsanering.”
Dit betekent dat de gemeente Westvoorne, in tegenstelling tot de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam en ondergetekende, weinig vertrouwen heeft in een positief oordeel van de rechtbank.
Er bestaan diverse mogelijkheden voor de belastingdeurwaarder van de gemeente Westvoorne om de beslaglegging te laten plaatsvinden zonder tot verkoop over te gaan.
Ik heb wethouder Van Montfoort gevraagd of hij beseft dat dit amateuristisch geklungel zich ook op hem afspiegelt.
 • De belastingdeurwaarder kan de in beslag genomen goederen meenemen en opslaan;
 • De belastingdeurwaarder kan de in beslag genomen goederen in mijn huis laten staan zodat ik er gebruik van kan maken. Ik kan ze dan niet verkopen.

Echter, zoals ik eerder heb aangegeven, elke beslaglegging in deze fase is onrechtmatig en onethisch.

Om tot beslaglegging te kunnen overgaan dient de belastingdeurwaarder het beslag opnieuw aan te kondigen. Opnieuw een periode van spanning en onzekerheid. Eerder al heeft de belastingdeurwaarder van de gemeente Westvoorne een beslag aangekondigd zonder op de aangegeven datum te verschijnen. Dit is toepassing van oneigenlijke druk en wordt door de Kamer van Gerechtsdeurwaarders veroordeeld. Nu lijkt de belastingdeurwaarder van het aankondigen van beslaglegging een gewoonte te gaan maken, en dat is zonder meer onethisch.

UPDATE 17 augustus 2012

Bericht van de Nationale Ombudsman:

“Geachte heer Van der Wijk,

Dank u voor uw e-mail van 14 augustus 2012. Daarin klaagt u erover dat de Gemeente Westvoorne constant met beslag dreigt ondanks dat u in het schuldhulpverleningstraject zit. Hoewel u dit niet uitdrukkelijk schrijft ga ik ervan uit dat u de Nationale ombudsman vraagt een onderzoek in te stellen. Graag informeer ik u over de behandeling van uw e-mail.

Uw klacht is doorgestuurd

Wij hebben uw klacht doorgestuurd naar de ombudsvoorziening van de gemeente Rotterdam. Volgens de wet mogen wij een klacht namelijk niet onderzoeken, als de gemeente een eigen ombudsvoorziening heeft. De Gemeentelijke ombudsman Rotterdam zal uw klacht behandelen. Bel 010-41 11 600 of ga naar http://www.ombudsman.rotterdam.nl. Het postadres is: Hofplein 33, 3011 AJ Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

De Nationale ombudsman

namens deze,

Mevrouw D. Rusman
onderzoeker”

Op de voorpagina van Weekblad Westvoorne staat een interview met burgemeester Peter E, de Jong.

(…) ‘Betrokkenheid onderschat’
Binnen een amtstermijn kan de wereld veranderen. Het burgemeesterschap anno 2012 is geen gemakkelijke opgave. Peter de Jong ziet dat het niet alle Westvoornaars voor de wind gaat. Steeds meer is er sprake van huurachterstand en schuldhulpverlening. De voedselbank krijgt het drukker. Bedrijven gaan failliet en winkels sluiten hun deuren.
Al sinds de jaren zestig zijn burgers hun vaste grond kwijt. De wereld wordt nog steeds harder en complexer. ‘Voor mij als verbinder is het een moeilijke tijd. Alles gaat sneller. Ook in de politiek. Via ‘social media’ hebben burgers meer grip op hun leven en omgeving.’ (…)

Opvallend is dat Peter de Jong de problemen wel signaleert, maar er vervolgens weinig mee doet, behalve zichzelf beklagen. Wordt het geen tijd dat de ‘verbinder’ in plaats daarvan eens begint met verbinden? Wanneer de gemeente zo overduidelijk fout zit door het eigen schuldhulpverleningstraject te doorkruisen, en door onrechtmatig te handelen, wordt het dan geen tijd om eens krachtig op te treden en de agressieve erfhonden – die kennelijk niet beter weten – terug te roepen?

UPDATE 18 augustus 2012 – Ambtenaren verschuilen zich achter beleid – Bevel is bevel

Vandaag ontving ik een brief van de gemeente Westvoorne:

Beste meneer Van der Wijk,

In uw mail van 6 augustus 2012 spreekt u uw verbazing uit over de door de deurwaarder aangekondigde beslaglegging. In deze brief wordt het beleid van de gemeente Westvoorne toege­licht.

Een belastingvordering over 2011, die de gemeente nog op u heeft, is in handen van onze deurwaarder gegeven. In eerste instantie is een traject van minnelijke regeling ingezet. Hier heeft de gemeente toen mee ingestemd en daarbij was de invordering tijdelijk stilgelegd. Dit traject van minnelijke regeling is uiteindelijk mislukt. Omdat deze minnelijke regeling niet gelukt is, wordt de invordering weer gewoon voortgezet volgens het gebruikelijke traject.

Inmiddels hebt u een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de Wet Schuldsa­nering Natuurlijke Personen (WSNP). De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan over uw aanvraag. Ons beleid is in een dergelijke situatie om, zolang er nog geen uitspraak is gedaan door de rechtbank, de invordering voort te zetten. De uitspraak kan een paar maanden duren en het is bovendien riiet zeker dat de rechter de WSNP goedkeurt.

Door de voorgenomen beslaglegging stelt de gemeente de verhaalsmogelijkheden veilig. Wel zullen wij de uitspraak van de rechter afwachten voordat tot eventuele verkoop van de in be­slag genomen goederen wordt overgegaan.

Tot slot wil ik u verzoeken om de namen van de medewerkers die u op uw site op internet heeft geplaatst te verwijderen. Kritiek op het gemeentelijk incassobeleid kunt u beter aan de gemeentelijke instantie richten. Het beleid wordt namelijk niet door deze medewerkers vastge­steld.

Met vriendelijke groet,
namens het teamhoofd Financiën

Marianne Kleingeld-Vinke

Behandeld door: H. Reverda, (0181) 40 80 80, hreverda@westvoorne.nl

s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Ik heb daar het volgende op geantwoord:

Beste mevrouw Kleingeld-Vinke,

Mijn dank voor de toelichting op het beleid van de gemeente Westvoorne.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) moet het traject van de minnelijke schikking zijn mislukt. Dat is een belangrijke voorwaarde van de rechtbank.  In mijn geval is de minnelijke schikking mislukt omdat de grootste schuldeiser, de SNS-bank, niet akkoord ging met de voorstellen van de Gemeentelijke Kredietbank te Rotterdam. De onderhandelingen daarover zijn volledig buiten mij om gegaan en ik ben geenszins verantwoordelijk voor de uitkomst ervan.

Het mislukken van het minnelijk traject betekent niet dat de schuldhulpverlening is mislukt. Integendeel: met de door de Gemeentelijke Kredietbank gesteunde aanvraag voor de WSNP begint de schuldhulpverlening pas. Er is dus geen enkele reden om de invordering voort te zetten, omdat die invordering al door de Gemeentelijke Kredietbank is opgenomen in de aanvraag voor schuldhulpverlening.

U schrijft: “Wel zullen wij de uitspraak van de rechter afwachten voordat tot eventuele verkoop van de in be­slag genomen goederen wordt overgegaan.”
Dat is niet echt geruststellend. Moet ik tot de uitspraak van de rechter wachten alvorens ik mijn koelkast of wasmachine kan gebruiken, of TV kan kijken?

Ook schrijft u: “Tot slot wil ik u verzoeken om de namen van de medewerkers die u op uw site op internet heeft geplaatst te verwijderen. Kritiek op het gemeentelijk incassobeleid kunt u beter aan de gemeentelijke instantie richten. Het beleid wordt namelijk niet door deze medewerkers vastge­steld.”
Ik ben niet voornemens de namen van de door mij genoemde ambtenaren te verwijderen. Ik richt mij telkens, door mijn emails aan het adres gemeente@westvoorne.nl te sturen, al aan de ‘gemeentelijke instantie’, terwijl c.c.’s daarvan aan diverse ambtenaren en belanghebbenden worden gezonden. Bovendien is het niet zo dat uw ambtenaren geen keuzemogelijkheden hebben en slechts het beleid uitvoeren.

 • Nergens staat geschreven dat ambtenaren een aankondiging tot beslagname moeten sturen en dat zij vervolgens zonder daarvan mededeling te doen niet moeten komen verschijnen. Integendeel. Dit ‘beleid’ is de keuze van de ambtenaar in kwestie.
 • Nergens staat geschreven dat tijdens de overgang van MSNP naar WSNP het invorderingstraject moet worden hervat en dat de schuldenaar moet worden benaderd. Integendeel. Dit ‘beleid’ is de keuze van de ambtenaar in kwestie. In de richtlijnen staat dat er contact moet worden opgenomen met de schuldhulpverlener en niet met de schuldenaar.
 • Nergens staat geschreven dat beslaglegging slechts kan geschieden door de in beslag te nemen goederen daadwerkelijk uit het huis van de schuldenaar te verwijderen. Integendeel. De richtlijnen bieden de mogelijkheid om formeel beslag te leggen op goederen, zodat de schuldenaar er nog wel gebruik van kan maken, maar de goederen niet kan verkopen. Uw ambtenaren kiezen er kennelijk voor om niet van die laatste mogelijkheid gebruik te maken.

Bovenstaande in aanmerking genomen ben ik van mening dat uw ambtenaren wel degelijk persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij hebben gemaakt of nog zullen maken.

Met vriendelijke groet,

Jaap van der Wijk

UPDATE 22 augustus 2012

Vandaag ontving ik een reactie van de gemeente Westvoorne.

Beste meneer Van der Wijk,

Middels deze brief wil ik reageren op uw mail van 19 augustus.

Zoals ik u al in mijn vorige brief heb geschreven past het binnen het gemeentelijke beleid om de invordering voort te zetten totdat de Rechtbank een uitspraak heeft gedaan.

Goederen waarop door de deurwaarder beslag worden gelegd, blijven in de woning aanwezig en mogen door u normaal gebruikt worden. Excuses als door de formulering in mijn vorige brief hierover verwarring is ontstaan. Het is echter niet toegestaan de goederen te verkopen of op andere wijze uit het pand te verwijderen.

Wij betreuren het dat u de namen van de ambtenaren niet van uw site wilt verwijderen. De medewerkers hebben het door de gemeente vastgestelde beleid in deze uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
namens het teamhoofd Financiën

Marianne Kleingeld-Vinke
sectorhoofd middelen

Ik ga hier niet langer op reageren. Kennelijk overstijgt mijn argumentatie het bevattingsvermogen van de ambtenaren.  Ondanks het feit dat eventuele beslaglegging nog steeds onrechtmatig zou zijn omdat daardoor de bescherming van de beslagvrije voet zou worden aangetast, zou mij bijna drie weken spanning en stress zijn bespaard wanneer de zin “Goederen waarop door de deurwaarder beslag worden gelegd, blijven in de woning aanwezig en mogen door u normaal gebruikt worden” zou zijn toegevoegd aan de aankondiging van beslaglegging van 2 augustus j.l., of in reactie op mijn eerste bezwaar tegen deze aankondiging. Het empatisch vermogen van de ambtenaren laat zeer te wensen over.
De magere verontschuldiging ‘Excuses als door de formulering in mijn vorige brief hierover verwarring is ontstaan’ (te weinig, te laat – in het Engels noemen we zoiets een ‘fuck-up’) wordt gevolgd door een pathetisch aandoende herhaling van het ongenoegen van de ambtenaren over mijn vermelding van hun namen. Het is hun kennelijk nog niet opgevallen dat ik de namen van de ambtenaren die hun werk wél naar behoren heb gedaan niet noem, en dat er een verband bestaat tussen het noemen van de namen en  het maken van persoonlijke keuzes van de ambtenaren, zoals het wel of niet verschijnen bij aankondiging van beslaglegging, het wel of niet sturen van een brief waarin staat dat de beslaglegging van 13 augustus niet doorgaat, en het wel of niet vermelden van het feit dat de in beslag te nemen goederen gewoon in de woning blijven en normaal door mij kunnen worden gebruikt.
Ook ontving ik vandaag een brief van de Rechtbank waarin staat dat de Rechtbank mijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregel zal behandelen op 10 oktober 2012. Dat is gunstig, en sneller dan verwacht.
Jaap van der Wijk
UPDATE 4 oktober 2012: Gemeente Westvoorne biedt excuses aan
.
Advertenties
6 reacties leave one →
 1. augustus 12, 2012 6:01 pm

  als de sodemieter die televisie bij iemand in bewaring geven!

 2. augustus 12, 2012 7:30 pm

  Hoi Mo, dat ga ik niet doen. Ik film de hele razzia voor YouTube en wanneer er iets in beslag wordt genomen start ik een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Westvoorne, alsmede een tuchtrechtelijke procedure tegen de deurwaarder. Inmiddels heb ik Peter de Jong (burgemeester) en Wim van Montfoort (wethouder financien) van de kwestie op de hoogte gebracht.

 3. augustus 12, 2012 9:34 pm

  kan wel zijn, maar als die TV (zelfs onterecht) in beslag wordt genomen kan het weleens heel lang duren voor je dat YTfilmpje op je eigen treurbuis kunt bekijken.

  • augustus 12, 2012 9:48 pm

   Da’s waar, maar het biedt mij wel de mogelijkheid om aan te tonen hoe meedogenloos en fout het systeem is, en dat de overheid er niet voor de burgers is, maar dat de burgers er zijn voor de overheid.

 4. augustus 13, 2012 6:11 pm

  Ondanks de aankondiging is de deurwaarder niet komen opdagen. Dit duidt erop dat hij dit sowieso niet van plan was, dus was er sprake van toepassing van oneigenlijke druk. Er zijn voor dergelijke methoden deurwaarders veroordeeld door de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Lees de update van dit bericht.

 5. augustus 19, 2012 11:21 am

  Gemeente Westvoorne reageert en wil dat ik de namen van de ambtenaren verwijder. Bevel is bevel, zij doen niets anders dan blind de richtlijnen opvolgen. Ik ben een andere mening toegedaan. Lees de updates.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: