Skip to content

Gemeente Westvoorne biedt excuses aan

oktober 4, 2012

Aantekenen met bericht van ontvangst

De heer J. van der Wijk

3235 AZ ROCKANJE

Uw kenmerk:

Onderwerp: klaagschrift

Uw brief van:

Ons kenmerk: xxxxxxxx

Rockanje, 10 september 2012
Verzonden: 02 OKT. 2012

Beste meneer Van der Wijk,

Op 27 augustus 2012 hebben wij via de ombudsman Westvoorne uw klaagschrift ontvangen. De gemeentelijke ombudsman vat uw klacht als volgt samen: het beslag op uw goederen is onrechtmatig en onethisch en door de gemeente en haar ambtenaren wordt onethisch gehan­deld. De gemeentelijke ombudsman constateert verder dat er nog correspondentie plaatsvindt tussen de gemeente en u over de klacht. De gemeentelijke ombudsman verzoekt de gemeen­te vervolgens om het klaagschrift in behandeling te nemen.

Uw klacht: Het beslag is onrechtmatig
U heeft een (belasting)schuld uit 2011 ter grootte van € 91,24 bij de gemeente. Het betreft het aanslagnummer xxxxxxxx. In eerste instantie is deze schuld in het kader van een min­nelijk akkoord in het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject meegenomen. Het treffen van een minnelijke regeling is echter mislukt en u heeft een aanvraag Wet Schuldhulpsanering Natuurlijk Personen (WSNP) bij de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft nog geen uit­spraak op uw verzoek gedaan.
Na het mislukken van de minnelijke regeling vervallen eventuele ten tijde van het minnelijke traject totstandgekomen akkoorden. Tot de uitspraak van de rechtbank kunnen schuldeisers stappen, zoals het leggen van beslag, nemen om hun vorderingen veilig te stellen.
Het invorderingsbeleid van de gemeente geeft aan dat voor vorderingen groter dan € 4,50 tot invordering wordt overgegaan. Worden vorderingen 10 kalenderdagen na aanmaning niet be­taald dan volgt een dwangbevel. Worden vorderingen niet binnen 2 dagen na betekening van het dwangbevel betaald, dan neemt de gemeentedeurwaarder zo snel mogelijk alle maatrege­len die mogelijk en toegestaan zijn om de vordering te innen. Bijgaand treft u een kopie aan van het gemeentelijke invorderingsbeleid.
Gezien dit beleid had de gemeente wel degelijk de mogelijkheid om de gemeentedeurwaarder in te schakelen. De stelling dat het beslag onrechtmatig is, onderschrijft de gemeente dan ook niet.

Uw klacht: Het beslag is onethisch/het handelen van de gemeente is onethisch
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuld hulpverlening (Wgs) in werking getreden. Hier­mee krijgen gemeenten de taak om een breed toegankelijke en integrale schuldhulpverlening te organiseren voor hun burgers. Naar aanleiding van het inwerkingtreden van deze wet heeft de Nationale Ombudsman een rapport “Schulden komen nooit alleen” d.d. juni 2012 opge­steld. In dit rapport worden aandachtspunten voor een behoorlijke schuldhulpverlening opge­steld. Wij hebben inmiddels kennisgenomen van dit rapport. Uit het rapport volgt o.a. dat de burger van de overheid mag verwachten dat zij zich bij de invordering van schulden behoorlijk opstelt. Niet alleen het eigen belang als schuldeiser maar ook het belang en de (financiële) positie van de burger moeten in het oog gehouden worden. De bevoegdheid tot innen moet zorgvuldig en professioneel worden ingezet. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat inning via de deurwaarder er vaak voor zorgt dat een vordering aanzienlijk wordt verhoogd door de bijkomende betekenings- en incassokosten. Hierdoor wordt een schuld groter en wordt de schuld problematiek moeilijker oplosbaar. In zijn rapport concludeert de Nationale ombudsman dat overheidsinstanties door de inwerkingtreding van de Wgs hun invorderings­beleid moeten herijken.
Met het rapport van de Nationale ombudsman voor ogen hebben wij de gang van zaken in uw dossier nogmaals bekeken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij ons niet conform het­geen van een overheidsinstantie verwacht mag worden hebben gedragen. Wij bieden u dan ook onze excuses aan voor onze handelwijze in deze kwestie. Het invorderingstraject is in­middels stil gezet totdat er een uitspraak is van de rechtbank. Eventuele door de deurwaarder in het invorderingstraject reeds gemaakte kosten zijn voor onze rekening. Uw oorspronkelijke schuld zal hiermee niet worden verhoogd.

Uw klacht: Het handelen van ambtenaren is onethisch
U bent van mening dat bepaalde ambtenaren van de gemeente zich onethisch tegenover u hebben gedragen. U bent van mening dat deze ambtenaren persoonlijk aansprakelijk en ver­antwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken. Wij delen deze mening niet. Het gemeentelijke invorderingsbeleid is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Dit zijn de regels, die de ambtenaren uitvoeren bij de gemeentelijke invorderingen. Eventuele keuzes voortvloeiende uit dit beleid worden door het bestuursorgaan en niet door de ambtenaar ge­maakt. Dat dit beleid mogelijk door de invoering van de Wgs herzien moet worden is een vraag die door het college van burgemeester en wethouders beantwoord moet worden.
U geeft verder nog aan dat u van mening bent dat een deurwaarder verplicht is om contact op te nemen met de schuldenaar indien hij niet van plan is op de aangekondigde datum beslag te leggen. Wij hebben bij de deurwaarder nagevraagd waarom hij uiteindelijk geen beslag heeft gelegd. Hij heeft aangegeven de invordering voor het belastingjaar 2011 stop te zetten, omdat er inmiddels een datum voor de behandeling van uw verzoek voor de WSNP bekend was. Of de deurwaarder verplicht was om u van te voren mede te delen dat het beslag niet door zou gaan kunnen wij niet beoordelen. Deurwaarders handelen volgens een eigen gedragscode. U kunt hiervoor eventueel contact opnemen met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Wel zullen wij ons beraden over het maken van specifieke afspraken voor onze gemeente met de deurwaarder over het handelen in dit soort situaties. Er moet immers voorkomen worden dat het leggen van beslag wordt gebruikt als oneigenlijk drukmiddel.

Conclusie
Uit het bovenstaande volgt dat wij van mening zijn dat wij ons niet zorgvuldig hebben gedra­gen. Wij zullen ons naar aanleiding van uw dossier nader beraden over onze rol als schuldeiser in samenhang met de Wgs en over afspraken met onze deurwaarder.

Hoorzitting
Indien u uw klacht nog mondeling wilt toelichten, dan kunt u dit aan Marit Vermeer-van der Houwen of Diane Sluijmers van het team JBC kenbaar maken. Wilt u dit dan binnen twee we­ken na verzending van deze brief doorgeven? Met u zal dan een afspraak worden gemaakt.

Gemeentelijke ombudsman
Indien u het niet eens bent met de behandeling van uw klaagschrift, kunt u zich wenden tot de gemeentelijk ombudsman mw. mr. A.M. Zwaneveld, Hofplein 33, 3011 AJ Rotterdam, tel: (010) 4111600, fax: (010) 4118181.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief, belt u dan met Marit Vermeer-van der Houwen of Diane Sluijmers van het team JBC. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0181) 40 80 51 of (0181) 40 81 28.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Westvoorne

Mijn reactie:

Het verheugt mij dat de gemeente Westvoorne n.a.v. mijn klacht haar beleid aanpast conform de richtlijnen van de Nationale Ombudsman, zodat inwoners van de gemeente die met dezelfde problematiek te maken krijgen kunnen profiteren van het gewijzigde beleid.

Toch zal ik geen gebruik maken van de mogelijkheid om e.e.a. toe te lichten op een hoorzitting. De gemeente Westvoorne kent mijn standpunten en heeft uitgebreid kennis genomen van mijn voorgaande blogs. Ik ben er zeker van dat ook deze publicatie door de gemeente Westvoorne zal worden gelezen.

Alvorens ik de ombudsman inschakelde heb ik de gemeente Westvoorne al uitgebreid op de hoogte gebracht van de richtlijnen van de Nationale Ombudsman. Afgezien daarvan had men zelf ook kennis kunnen nemen van die standpunten, en daar actie op kunnen ondernemen. Het feit dat men de zaak heeft laten voortslepen door het oordeel van de ombudsman af te wachten, getuigt van weinig politieke visie. We kunnen onderscheid maken tussen de ‘menselijke maat’ en de ‘ambtelijke maat’. In deze kwestie heeft de gemeente Westvoorne duidelijk gekozen voor de ambtelijke maat, waardoor zij haar excuses aanbiedt omdat de ombudsman dit adviseert, en niet omdat dit krachtens de menselijke maat een logische actie zou zijn. Een gemiste kans.

Inhoudelijk zijn er enkele punten waarover ik duidelijk met de gemeente Westvoorne van mening verschil. In de eerste plaats geeft de deurwaarder aan dat hij de invordering heeft stopgezet omdat er inmiddels een datum voor de behandeling van mijn verzoek voor de WSNP bekend was, en dat dit de reden was waarom hij de beslagname wel heeft aangekondigd, maar vervolgens niet is komen opdagen. Krachtens de ambtelijke maat kan dit normaal zijn, maar krachtens de menselijke maat is hier sprake van laakbaar handelen. Hoe eenvoudig was het niet om mij een mailtje te sturen met de simpele mededeling dat de invordering was stopgezet? Dat zou mij een hoop zorgen en onrust hebben bespaard.

In de tweede plaats heeft de deurwaarder de keuze tussen feitelijke inbeslagname van goederen en formeel beslag, waarbij het inbeslaggenomene gewoon in de woning aanwezig blijft. Pas in een zeer laat stadium, toen ik de ombudsman al had benaderd, werd mij meegedeeld dat het om een formeel beslag zou gaan en niet om een feitelijke inbeslagname van mijn goederen. Nu de gemeente Westvoorne voornemens is om haar beleid aan te passen krachtens de richtlijnen van de Nationale Ombudsman, adviseer ik haar om in het vervolg ook duidelijk te maken aan schuldenaren of het om een feitelijke inbeslagname dan wel om een formeel beslag gaat, in afwachting van het oordeel van de rechter over de toelating tot de WSNP.

Ik ben me ervan bewust dat het voor veel ambtenaren moeilijk zal zijn om om te schakelen van een ambtelijk beleid naar een menselijk beleid. Ik realiseer me zelfs dat veel ambtenaren dermate vastgeroest zitten in hun ambtelijk denken, dat het voor hen onmogelijk is om een menselijk beleid uit te voeren. Wanneer dat het geval is, is er maar één mogelijkheid: deze mensen dienen te worden ontslagen om plaats te maken voor gemotiveerde mensen, die de menselijke maatstaf en de dienstbaarheid aan het publiek als uitgangspunt nemen, en niet als een noodzakelijk kwaad dat door de Nationale Ombudsman wordt opgelegd.

Jaap van der Wijk

 

Advertenties
4 reacties leave one →
 1. oktober 4, 2012 12:36 pm

  Hoi Jaap, ik kan je aanraden om toch gebruik te maken van de mogelijkheid om je klacht mondeling toe te lichten. Zeker als er een onafhankelijke klachtencommissie is. Mijn ervaring is dat die commissies echt wel oog hebben voor de positie van de burger en vaak de overheid op de vingers tikken. De gemeente zal misschien je blogs wel lezen, maar dan is het nog niet zo dat ze ook meegenomen worden in het klachtendossier.
  Verder maak ik, zoals je zult begrijpen, ernstig bezwaar tegen je visie op ambtelijke medewerkers. Je kunt het ‘vastgeroest in ambtelijk denken’ noemen, maar sta er even bij stil dat wij ambtenaren ons moeten houden aan de wet. Dat heeft ook voor jou voordelen: het beschermt je tegen willekeur. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat je een uitkering geweigerd wordt omdat jouw uiterlijk de ambtenaar niet aanstaat. Die uitkering moet verstrekt worden omdat je aan de criteria voldoet.
  En daarnaast, en daar word ik ook helemaal kriegelig van, zijn er nog accountants die controleren of de gemeente wel ‘goed’ omgaat met haar budgetten en reken maar dat iedere euro die volgens die jongens niet goed (volgens de regels!) besteed wordt, dubbel en dwars teruggaat naar het rijk, met daarbij de mogelijkheid dat het budget voor volgend jaar gewoon ingetrokken wordt.

 2. oktober 5, 2012 7:58 am

  Mo, in dit geval had de ambtenaar binnen de mogelijkheden van de wet meerdere keuzemogelijkheden. Wel of niet een berichtje sturen om te vertellen dat de invordering is stopgezet, wel of niet duidelijk maken dat het slechts een formele invordering betreft, wel of niet een berichtje sturen om te vertellen dat een aangekondigde invordering niet doorgaat, en ga zo maar door.
  Wanneer de ambtenaar binnen de wettelijke bepalingen een aantal keuzemogelijkheden heeft, en dat is hier het geval, dan had de keuze volgens mij de meest menselijke en de minst ambtelijke moeten zijn. Helaas was dat niet het geval.

 3. oktober 5, 2012 11:26 am

  Dat klopt, maar ik vond je stelling nogal kort door de bocht.

  • oktober 5, 2012 3:07 pm

   Hanneke, ik ben er zeker van dat ik genuanceerder zou reageren wanneer ik niet al langer dan een jaar op de ingang van de schuldhulpverlening zat te wachten en wanneer de gemeente zich dusdanig zou opstellen dat ze niet door de ombudsman op de vingers moest worden getikt. Dit blog is een verslag van mijn persoonlijke ervaring met de schuldhulpverlening, en helaas zijn de omstandigheden niet zodanig dat ik mijn gevoel kan uitschakelen en de ambtenaren waar ik mee te maken heb met empathie kan overspoelen. Die ambtenaren doen hun werk niet goed, hetgeen blijkt uit de excuses die zijn aangeboden, en bovendien hebben zij wel elke dag te eten en ik niet. Je verwacht nogal wat van me.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: